Privacyverklaring

Maveo BV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Maveo BV is dienstverlener op het gebied van HR-dienstverlening, preventie, verzuim en duurzame inzetbaarheid. In dit kader van deze dienstverlening verwerkt Maveo BV persoonsgegevens.

Contactgegevens

Maveo BV
info@maveo.nl
(055) 208 00 07

Verwerkingsdoelen en persoonsgegevens

De opslag van gegevens die Maveo BV ontvangt vindt plaats in het kader van de dienstverlening die Maveo BV verleend op het gebied van HR-dienstverlening, preventie, verzuim en duurzame inzetbaarheid. Als een opdrachtgever dienstverlening afneemt bij Maveo BV ontvangen wij persoonsgegevens, zoals naam, adres en woonplaats en algemene gegevens over de functie. De dienstverlening is gericht op de advisering en ondersteuning van opdrachtgevers bij vraagstukken rond HR-diensten, verzuim en preventie en duurzame inzetbaarheid.

Wij verwerken uw gegevens ten behoeve van het volgende

In het algemeen

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om een opdracht tot dienstverlening uit te kunnen voeren

Specifiek ten aanzien van onze dienstverlening

  • Daar waar Maveo benaderd wordt voor advisering over vraagstukken rond preventie, gezondheid, inzetbaarheid in relatie tot arbeid voortvloeiend uit artikel 14 lid 1 sub c Arbowet
  • Ten behoeve van het uitvoeren van consulten met een adviseur, coach, arbeidsdeskundige, bedrijfsarts.
  • Ten behoeve van het plannen van afspraken door de backoffice voortvloeiend uit onze dienstverlening

Persoonsgegevens die wij verwerken

Maveo BV verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Functie (indien aan de orde)

Beveiliging van persoonsgegevens

Gegevens die wij opslaan worden opgeslagen in een database welke is voorzien van alle noodzakelijke veiligheidsvoorschriften. De database is voorzien van een two-step verificatie voor optimale beveiliging.

Bewaartermijn

Maveo BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Maveo BV deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Maveo BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeurs-instellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Maveo BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@maveo.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons of via info@maveo.nl.